Afgelopen 19 oktober 2019 ging de gemeenteraad van Medemblik akkoord met het evaluatierapport ‘Huisvesting van buitenlandse werknemers in Medemblik’. Daaruit vloeide voort dat het college opdracht kreeg van de gemeenteraad het rapport uit te werken en nieuw beleid voor huisvesting buitenlandse werknemers moest maken. Dit ontwerpbeleid is nu klaar en wordt aan de gemeenteraad aangeboden.

Het college zegt over dit ontwerpbeleid: “Met dit ontwerpbeleid stellen we heldere kaders waar de gemeenteraad ons om vroeg Het nieuwe beleid is geen dik boekwerk geworden. Het bevat duidelijke regels en is voorzien van een toelichting die niet alleen de regels verduidelijkt, maar ook aangeeft wat er allemaal bij een initiatief tot huisvesting komt kijken. Na de definitieve vaststelling van het nieuwe beleid, vervallen de vier verschillende beleidskaders die nu nog gelden.”

Grote opgave voor meer en vooral betere huisvesting arbeidsmigranten
De gemeente Medemblik staat voor een grote opgave om meer en vooral ook betere huisvesting voor arbeidsmigranten te faciliteren. Hierbij is het standpunt van de provincie dat zoveel mogelijk gezocht moet worden naar binnenstedelijke oplossingen en oplossingen binnen agrarische bouwpercelen de leidraad. Het staat de gemeente Medemblik vrij om eigen beleid op te stellen, waar dan de provincie later weer zienswijzen kan indienen.

Op donderdag 12 november zal het college het ontwerpbeleidsplan aanbieden aan de gemeenteraad.

Bron: Medemblik Actueel