College van B & W
Postbus 45
1687 CD  Wognum
t.a.v. de heer J. Broeders

Wognum, 1 mei 2024.

Betreft: Woningbouw in de Gemeente Medemblik.

Geachte heer Broeders,

Op donderdag 25 april j.l. hebben wij een aanvullende informatienota over woningbouwplan “Het Slot” te Wervershoof ontvangen en diezelfde dag is dit woningbouwplan, samen met een aantal andere plannen, in de gemeenteraad besproken. Uit deze aanvullende informatienota blijkt opnieuw dat er bij dit plan van (zeer) forse grondprijzen sprake is en dat er, mede hierdoor, geen enkele goedkope(starters)woning in dit plan opgenomen is.

Sociale huurwoningen worden (terecht) zwaar gesubsidieerd maar starters moeten in deze (wat ons betreft onterecht) de hoofdprijs betalen. Het is voor ons onverdedigbaar dat de kopers van een rijtjeshuis in plan Het Slot per vierkante meter een hogere prijs moeten betalen dan de kopers van een vrijstaande woning. Onder aanvoering van de VVD hebben de oppositiepartijen hier verandering in aan proberen te brengen maar omdat de coalitiepartijen (incl. GroenLinks) u (hun eigen wethouder) bleven steunen haalde het aanpassingsvoorstel van de VVD geen meerderheid. Omdat de VVD niet wil dat het plan verdere vertraging oploopt, heeft zij het raadsvoorstel, met tegenzin, gesteund.

De VVD maakt zich echter grote zorgen over de bouw van woningen en dan met name goedkope koopwoningen voor onze inwoners met een smallere beurs en starters. In de afgelopen donderdag gepresenteerde plannen voor Hauwert, Nibbixwoud en Wervershoof was geen enkele goedkope koopwoning (een woning of appartement van minder dan EUR 273.000,–) opgenomen. 

Ook na bestudering van de opgeleverde aanvullende informatienota over plan “Het Slot” zijn onze zorgen niet weggenomen en zijn onze vragen alleen maar toegenomen. In dit verband hebben wij een aantal aanvullende vragen.

In de informatienota is aangegeven dat de gronden op 29 september 2022, op basis van de comparatieve methode, getaxeerd zijn op een bedrag van EUR 2.174.000,– excl. BTW oftewel EUR 2.630.540,– incl. BTW. Recent heeft KRK de waarde geactualiseerd waardoor deze gestegen is tot EUR 2.243.902,– excl. BTW oftewel EUR 2.715.121,– incl. BTW. Wij hebben de geactualiseerde taxatie uitgewerkt en komen daarbij uit op een eindbedrag van EUR 2.929.620,– incl. BTW. Een stijging van EUR 299.080,– t.o.v. de eerste taxatie en een verschil van EUR 214.499,– met het in de informatienota genoemde bedrag van EUR 2.715.121,–.   

Hoe verklaart u het verschil tussen het bedrag van EUR 2.929.620,– uit onze spreadsheet en het bedrag van EUR 2.715.121,– uit uw informatienota en wilt u ons een kopie van het geactualiseerde taxatierapport verstrekken ?

Door de hertaxatie is de waarde van de grond met 11,5% gestegen waardoor ook de individuele grondprijzen weer fors gestegen  zijn. De hertaxatie is uitgevoerd omdat er  een beperkte herinrichting van het plan plaatsgevonden heeft. Had deze herinrichting niet binnen de bestaande kaders uitgevoerd kunnen worden waardoor de eerder getaxeerde grondprijs ongewijzigd bleef ?

Door de taxatie hebben wij een goed inzicht in de inkomsten (de totale grondprijs) maar niet in de uitgaven gekregen. In verband hiermede verzoeken wij u om ons een gespecificeerd overzicht van alle kosten van de grond, incl. de zandsuppletie en het herstel van de riolering, te verstrekken zodat wij een goed inzicht in de in- en uitgaven, incl. de schadepost voor de gemeente, verkrijgen ? Wij zijn van mening dat wij primair de woonbehoeften van onze eigen inwoners moeten proberen op de lossen. In de informatienota kunnen wij lezen dat 14 van de 19 CPO-woningen inmiddels toegewezen zijn. 

Kunt u ons een overzicht verstrekken van de woonplaatsen van diegenen aan wie een woning toegewezen is ?

Moeten wij, op basis van de thans beschikbare informatie, tot de conclusie komen dat de keuze voor een CPO – project ongelukkig geweest is en tot hogere kosten geleid heeft ?

Kunnen wij op basis van de thans beschikbare informatie concluderen dat wij extra voorzichtig moeten zijn met het opstarten van een CPO – project omdat deze extra financiële risico’s met zich meebrengt ?

In de gemeenteraad van 25 april zijn ook woningbouwplannen in Hauwert en Nibbixwoud besproken. In Hauwert is vastgesteld dat er onvoldoende participatie plaats gevonden heeft en dat er in het plan geen goedkope koopwoningen opgenomen zijn. Naar aanleiding hiervan heeft de raad u unaniem verzocht om u maximaal in te spannen om alsnog enkele goedkope koopwoningen in het plan te realiseren.

Ook bij het plan in Nibbixwoud zijn geen goedkope koopwoningen/appartementen opgenomen. Ook wilde u niet toezeggen  (ondanks de wetenschap dat er in dit plan enkele appartementen van 55 m2 opgenomen zijn) om opnieuw met de projectontwikkelaar in gesprek te zullen gaan om te trachten om alsnog enkele goedkope koopappartementen (tot maximaal EUR 273.000,–) in het plan opgenomen te krijgen. U dreigde zelfs, als onze motie hierover aangenomen zou worden, om deze niet uit te zullen voeren! Zeker voor een wethouder die een cursus lokale politiek wil gaan geven een kwalijke uitspraak. Ook hier steunde de coalitie u (de eigen wethouder) waardoor u hiermee weg kwam.

Eerder is het bestemmingsplan Bloesemgaerde Noord in de Gemeenteraad aangenomen. Hierbij gaat het om 25% sociale huur- en 25% goedkope koopwoningen. Op deze wijze is dit plan ook aan de woningzoekenden gepresenteerd en positief ontvangen. De VVD is ontzettend blij met de aanname van dit bestemmingsplan waarbij zelfs meer woningen voor inwoners met een smallere beurs gebouwd zullen worden dan in de nieuwe woonvisie opgenomen is (50% goedkope koop/sociale huur tegenover 45% in de woonvisie). Bij de beantwoording van onze raadsvragen over Bloesemgaerde Noord blijkt u hier toch weer in te willen gaan schuiven en wij maken ons daar grote zorgen over en wijzen dit nadrukkelijk af.

Tenslotte heeft de VVD, door middel van raadsvragen, geïnformeerd naar de status van een aantal kleinere woningbouwinitiatieven. De VVD zou graag zien dat deze initiatiefnemers door de gemeente ondersteund worden om hun plannen te realiseren. Helaas beklagen initiatiefnemers zich regelmatig over het ontbreken van steun en voelen zij zich aan hun lot overgelaten. Helaas wordt dit bevestigd door de antwoorden op onze raadsvragen en wij doen dan ook een dringend appel op u om initiatiefnemers in deze beter te (laten) ondersteunen.

Afsluitend willen wij opmerken dat wij uw inzet om meer woningbouw te realiseren waarderen maar dat wij ons grote zorgen maken over de bouw van goedkope koopwoningen voor met name starters. Wat ons betreft moeten er meer beneden-/bovenwoningen, rug aan rug woningen en appartementen gebouwd worden waarbij een bedrag  van EUR 250.000,– voor ons het streefbedrag is. Wij constateren dat dat in talloze gemeenten lukt en roepen u nadrukkelijk op om dat ook in Medemblik te realiseren.

Bij voorbaat onze dank.

Fractie VVD

Tom Beerepoot/André Meester

Vorig artikelEVEN VOORSTELLEN…  Els Visser van training & what ELS
Volgend artikelSjoelclub de Korenaar 40 jaar