Op 21 mei jl. vond er een regiomiddag plaats waarbij het parochiebestuur aan de leden van onze vier parochieraden heeft verteld hoe het staat met het realiseren van het beleid zoals dat in het document ‘Nieuwe Adem’ is omschreven.

We zijn nu met vier parochies omdat de parochieraad van Zwaagdijk-Oost ons heeft laten weten dat zij niet meer verder willen praten over samenwerking en samenvoeging. Dit vraagstuk hebben wij aan de bisschop voorgelegd, omdat wij daarin niet kunnen optreden. Dat kan alleen de bisschop zelf. Vooralsnog gaan wij dus verder met z’n vieren.

Kern van ons beleid is dat we onze activiteiten gaan concentreren in één kerkgebouw. Van daaruit gaan we bouwen aan de toekomst van onze parochie(s). De redenen hiervoor zijn alom bekend en niet uniek: een terugloop van het aantal mensen dat kerkelijk betrokken is, daardoor afnemende levendigheid in kerkgebouwen en teruglopende financiële middelen.

Tegelijkertijd is er maatschappelijk behoefte aan bezinning, betekenis geven, inspiratie, verbinding en omzien naar elkaar. Allemaal aspecten waar we als katholieke gemeenschap een positieve bijdrage aan zouden kunnen leveren. Daartoe moet het roer om en is het belangrijk om het aanbod van de parochie te verbreden en te verdiepen. Dat kunnen we alleen doen als we daar ook tijd, geld en energie voor vrijmaken en dat is precies de kern van ‘Nieuwe Adem’.

Tijdens de regiomiddag is onder andere verbetering van de communicatie aan de orde gekomen. Met hulp van een professionele deskundige wordt gewerkt aan een communicatieplan. Op termijn betekent dit: nieuwe vormgeving van het parochieblad, nieuwsbrieven en de website. Alles is erop gericht om onze parochianen goed te bereiken, met actuele, heldere en interessante informatie. We gaan dit doen in samenwerking met parochianen die al bezig zijn met communicatie en met hen die daar graag een handje bij willen helpen.

Het parochiebestuur wil dit najaar besluiten in welk kerkgebouw de parochie in de toekomst gevestigd zal zijn. Dit besluit dient vervolgens door de bisschop bekrachtigd te worden. Het besluit dat het parochiebestuur neemt is gemotiveerd en gebaseerd op het beleid van het bisdom. Ook het rapport inzake de mogelijkheden per kerkgebouw en het Programma van Eisen zoals dat is omschreven naar aanleiding van ‘Nieuwe Adem’ spelen een grote rol. En natuurlijk zullen wij de uitkomsten van de gesprekken die zijn gevoerd met parochieraden en parochianen meenemen in het besluit.

Kijkend naar de uitvoering van het realiseren van de nieuwe parochie moeten wij de besluitvorming van het bisdom, c.q. de bisschop, afwachten. Hierop hebben wij geen invloed. Begin september spreekt het parochiebestuur met medewerkers van de bisschop om over een aantal uitgangspunten duidelijkheid te krijgen over de te volgen route. Daarna kunnen we preciezer aangeven hoe het proces zal verlopen en in welk tempo.

In het plan ‘Nieuwe Adem’ is ruimte opgenomen voor locaties van ‘Lief & Leed’. De gedachte is om in de parochies waar de centrale kerk niet zal komen het parochieleven voort te zetten in een plaats van ‘Lief & Leed’, met een programma dat door de mensen per plaats kan worden vastgesteld. Dit programma kan geen elementen bevatten die op basis van het beleid op de centrumlocatie worden gerealiseerd. Een plaats van ‘Lief & Leed’ vervangt dus niet de kerk maar is er wel voor de parochianen.

Omdat er bij de parochieraden nog geen idee leefde hoe men zo’n plaats van ‘Lief & Leed’ een passende invulling kan geven zijn er deze zomer met de parochieraden gesprekken gevoerd hierover. In deze gesprekken zijn de wensen en de mogelijkheden geïnventariseerd. De locaties blijken zich qua programma sterk te richten op vieringen en alles dat daarmee samenhangt, en minder op diaconale activiteiten, gemeenschapsopbouw en catechese. Tevens is er bij allen een grote wens om vieringen in de toekomst op locatie te houden, zeker waar het bijzondere vieringen betreft en alles rond uitvaarten. De inventarisatie van activiteiten per locatie maakt duidelijk dat de kerkgebouwen en de daarbij horende ruimte over het algemeen vaak leeg staan.

Wanneer kerkgebouwen niet (meer) levendig zijn, komen er te weinig middelen binnen om ze te onderhouden. Diverse mogelijkheden zijn denkbaar om kerkgebouwen nieuw leven in te blazen, en dat gebeurt in Nederland momenteel dan ook aan de lopende band. Met het bisdom gaan we bespreken hoe zij tegen dit onderwerp aankijken en welke mogelijkheden men daar ziet.
Tot zover de stand van zaken. Er is nog heel veel werk te doen en dat realiseren wij ons ook. Voor nu is het gesprek met het bisdom belangrijk om richting en duidelijkheid te krijgen. Daarna komen we met vervolgstappen die we graag met u delen en bespreken.

Vorig artikelWin je winkel
Volgend artikelSTEPtember voor: Job, onze doorzetter en zoveel anderen