Net als in vele andere parochies, wordt ook de RK regio Wervershoof (tegenwoordig bestaande uit Medemblik, Andijk, Onderdijk en Wervershoof) door de omstandigheden gedwongen om verregaande stappen te ondernemen. Door de teruggang in het aantal kerkgangers en vrijwilligers, gecombineerd met de meer recente kostenstijgingen op gebied van energie, stroom en onderhoud, is de huidige situatie met 4 actieve kerken niet langer haalbaar.

Vanaf 2006 is in deze parochie hierop al geanticipeerd en is destijds al toegewerkt naar een verregaande samenwerking. Vanaf 2013 is er een personele unie opgericht, met als einddoel een fusie van de aangesloten parochies. Vanaf 2020 is, vanwege corona en oplopende kosten, dit proces in een stroomversnelling gekomen en is gewerkt aan een toekomstvisie voor de parochie. Deze toekomstvisie is in 2021 gepresenteerd onder de naam: Nieuwe adem. Uitgangspunten van deze visie betreffen een bundeling van menskracht en financiën, één liturgisch centrum en lokale plekken van lief en leed, waar bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden in het kader van bezinning en ontmoeting.

Deze visie is gedeeld met de verschillende locaties en de reacties zijn verwerkt in een nieuwe versie van Nieuwe adem. De rode draad werd door alle locaties herkend en erkend. Elke locatie was zich terdege bewust dat we als parochie niet op de huidige manier door kunnen blijven gaan.

Dat betekent echter wel dat moeilijke en emotioneel zwaar beladen keuzes gemaakt moesten worden. De belangrijkste daarvan is welk kerkgebouw het beste zou passen bij de toekomstvisie Nieuwe adem. Het parochiebestuur heeft hiervoor een advies opgesteld richting het bisdom. Dat was een moeilijke keuze. Daarbij is rekening gehouden met factoren als financiële haalbaarheid, vitaliteit van de locaties, uitstraling, kerkbezoek etc. Daarbij was het belangrijk dat de mogelijkheden van de gebouwen ook in de toekomst aansluiten bij de activiteiten die worden beoogd vanuit de visie “Nieuwe Adem”. Na een zorgvuldige afweging is het parochiebestuur gekomen tot het advies om de Sint Martinuskerk in Medemblik aan te wijzen als liturgisch centrum.

Het bisdom heeft hiermee inmiddels ingestemd. Concreet betekent dit, dat de vier locaties samengaan en vanaf Pasen 2023 de liturgie gaan vieren in de Sint Martinuskerk in Medemblik. Uitzondering hierop zijn de uitvaartvieringen die nog wel in de locaties worden gehouden.

De grote opdracht die voor ons ligt is om er nu voor te zorgen om de gelovigen van de drie locaties waarvan de kerk niet meer gebruikt wordt voor de liturgie, wel betrokken te houden en een mooi programma neer te zetten voor de plekken van lief en leed. Daarnaast zullen we er alles aan doen om de gelovigen van deze drie locaties zich welkom te laten voelen in de voor hen nieuwe kerk. Daarbij willen we ook uitdrukkelijk stellen dat we samen gaan werken aan 1 nieuwe parochie.

We zijn ons als bestuur zeer goed van bewust dat dit voor vele parochianen een moeilijk besluit is. We hebben allemaal een sterke binding met ons eigen kerkgebouw, waar we hoogte- en dieptepunten hebben meegemaakt. We hopen echter ook dat vele parochianen het zullen zien als een nieuw begin en zich in willen (blijven) zetten om van de nieuwe gefuseerde parochie een succes te maken. WE DOEN HET SAMEN

Vorig artikelAanslag belastingen
Volgend artikelSeniorennieuws