Op 1 november jongstleden strandde het voorstel om tennisvereniging De Kaag te verhuizen naar de Westrand. Deze, voor ons, onverwachte besluitvorming kwam mede tot stand door onduidelijkheid over het wel of niet bestaan van een biedingsbrief die betrekking had op de gronden van de tennisvereniging.

Deze locatie zou als woningbouwgrond in beeld komen als tot de verhuizing besloten werd. Uit antwoorden op door de CDA-fractie gestelde raadsvragen bleek dat er al sinds 18 juli een biedingsbrief op het gemeentehuis lag, maar deze brief maakte geen deel uit van de beraadslagingen. Het niet doorgaan van de verhuizing is voor de fracties van de VVD en het CDA een gemiste kans, want dit zou bij uitstek een win/win/win-situatie zijn geweest.

Winst voor de inwoners, want er komt een mooie bouwlocatie vrij, winst voor de tennisvereniging, want die verhuist naar een nieuw complex met nieuwe faciliteiten en winst voor de breedtesport, want door samen te werken kunnen we op de Westrand een duurzame en bestendige toekomst tegemoet zien.

Bouwlocatie
Er ontstaat een grote maatschappelijke meerwaarde terwijl het de gemeente niks hoeft te kosten, gelet op het bod dat sinds 18 juli bekend is en de kosten van de verhuizing compenseert. Er is kans van slagen als we de mogelijkheid tot het realiseren van een bouwplan op deze locatie oppakken. Er zijn immers op korte termijn geen bouwlocaties in Wervershoof, want het Zeehoekterrein zal namelijk naar verwachting vanaf 2022 ontwikkeld kunnen worden. Gemeente Medemblik mag tot 2026 circa 1000 woningen bouwen waarvan rond de 900 woningen al in bestaande plannen zijn gevat. Het wachten is op extra woningcontingent vanuit de Provincie, maar we vertrouwen erop dat de statenverkiezingen van maart aanstaande voor een versnelling zullen zorgen.

In de biedingsbrief van een drietal Wervershover ondernemers is onder andere het volgende te lezen:
‘Het plan bestaat uit een variatie van twee onder één kap woningen met starterswoningen waarvoor de vraag in de markt momenteel hoog is. Ook is er in het plan een seniorencomplex met 17 woningen, inclusief lift en bergingen. Er zijn circa 67 parkeervakken opgenomen. Het fraaie in dit plan is het waterrijke deel waardoor nagenoeg alle woningen aan vaarwater komen te liggen.

Open vaarwater
Al decennia lang proberen omwonenden en de voormalige gemeente Wervershoof na te denken of dit noordelijke deel van het dorp Wervershoof aangesloten kan worden op het vaarwater van de Vier Noorderkoggenpolder, oftewel op de West-Friese vaarroute.

Door een waterontsluiting te maken vanaf het water gelegen achter de Simon Koopmanstraat via het Kagerbos naar de locatie achter het seniorencomplex, ontstaat er een unieke oplossing waarbij deze gewenste doelstelling kan worden gerealiseerd. Achter het seniorencomplex wordt een haventje/meertje gecreëerd waarin schuiten en sloepen kunnen liggen. Op deze locatie wordt een sluis aangelegd waardoor grote delen van de gehele noordelijk gelegen wijk aansluiting krijgt op het vaarwater.

Dit deel van Wervershoof is zeer gevoelig als het gaat om het opvangen van regenwater. Bij een geringe regenbui stijgt het water flink, omdat de doorstroming en wateroppervlakte te beperkt zijn. Om deze reden wordt er ook op het laaggelegen peilvak compensatiewater gerealiseerd.’

Unieke kans voor Wervershoof
Deze tekst, gecombineerd met bijgaande impressie behoeft naar onze mening weinig extra uitleg. Voor ons begint politiek bij de erkenning van maatschappelijk initiatief. Dit is een mooi voorbeeld daarvan en wat ons betreft, wordt Wervershoof een prachtig plan rijker. Zover is het echter nog niet, want er zal een openbare aanbesteding met selectieprocedure volgen, maar volgens ons is het kansrijk.

Daarom pakken we met onze coalitiepartners Gemeentebelangen en PvdA het initiatief op om een nieuw voorstel uit te werken. In het coalitieakkoord hebben we niet voor niets vastgelegd dat we initiatieven uit de samenleving omarmen. We gaan daarbij uit van het “ja, mits in plaats van nee, tenzij” principe. Wordt vervolgd.

Dirk Steltenpool, raadslid VVD Medemblik
Ed Meester, raadslid CDA Medemblik

Vorig artikelSWW organiseert MTB Vooroevertocht
Volgend artikelVerslag Sintintocht Werenfridusschool Wervershoof