Op 2 september 2021 organiseerde de VVD, in samenwerking met de dorpsraad van Wervershoof, Woningstichting het Grootslag en een aantal jongeren w.o. Tiny House sympathisanten een informatieavond in sporthal De Dars over de mogelijkheden, w.o. grootschalige woningbouw, op het Zeehoek-terrein.

Deze avond werd bezocht door 200 geïnteresseerden die hun enthousiasme over de plannen niet onder stoelen en banken staken. De dorpsraad organiseerde vervolgens een burgerinitiatief waarin zij het college opriep om de plannen voor het Zeehoek-terrein verder te onderzoeken. Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2023 werd de gemeenteraad verzocht om een krediet van EUR 290.000,– beschikbaar te stellen voor een nadere uitwerking van de woningbouwplannen op het Zeehoek-terrein. Dit verzoek/voorstel van het college werd zonder stemming aangenomen en de Gemeente gaat de plannen dus nader uitwerken. De VVD is verheugd dat haar informatieavond van 2 september 2021 hier uiteindelijk toe geleid heeft.

Verder betreurt de VVD de sluiting van zwembad de Zeehoek per 31 juli a.s. Tegelijkertijd ziet zij ook in dat hier niet aan te ontkomen valt en is zij van mening dat de inwoners van Medemblik in zijn algemeenheid en die van Wervershoof in het bijzonder, perspectief op een nieuw zwembad geboden moet worden. In verband hiermede diende zij tijdens het presidium van 20 maart jl. het verzoek in om een thema-avond over een nieuw overdekt zwembad in onze Gemeente te organiseren.

Na een stevige discussie werd dit verzoek door alle fracties omarmd en op 13 april jl. heeft de betreffende thema-avond plaatsgevonden. Dit heeft er vervolgens toe geleid dat er in de raadsvergadering van 20 april j.l., door alle fracties samen voorgesteld werd om, vóór 1 oktober a.s., een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw overdekt doelgroepen-bad uit te voeren. Pal voor deze raadsvergadering heeft ons fractielid Tom Beerepoot het contract met de verkoper van de grond nog eens doorgenomen waarbij hij het college erop wees dat er in dat contract een ontbindende voorwaarde opgenomen is die inhoudt dat vóór 1 augustus a.s. beslist moet worden of de grond al dan niet definitief aangekocht dient te worden. Dit leidde er vervolgens toe dat afgesproken werd dat er vóór 1 augustus a.s. een risicoanalyse naar de aankoop van de betreffende gronden uitgevoerd zal worden waarmede een eerste stap naar een nieuw overdekt doelgroepen-bad gezet is.

Tenslotte bedankt de VVD Nijs en Rinske, Mevrouw Kristie Heus, de heren Bram Visser van de dorpsraad in Wervershoof en Willem Bakker van de St. Ouderenraad West-Friesland voor hun inspreekbeurten van 13 april jl. waarmede zij dit onderwerp nog eens nadrukkelijk onder de aandacht van alle raads- en commissieleden gebracht hebben en daarmede bijgedragen hebben aan de totstandkoming van de huidige voorstellen.

De VVD denkt zelf actief mee aan oplossingen voor lastige dossiers en is blij dat haar initiatieven in de bovenstaande dossiers ook daadwerkelijk tot resultaat geleid hebben.

Fractie VVD – André Meester

Vorig artikelEindelijk duidelijkheid
Volgend artikelKijkje in de keuken van Burgerlijke Stand