32 C
Wervershoof
dinsdag, augustus 11, 2020

​”Werenfridus, waar talent kan groeien”

Basisschool Werenfridus ligt in het centrum van Wervershoof,
goed bereikbaar vanuit alle wijken en gebieden. Het karakteristieke gebouw is voorzien van  alle moderne technieken en methodes die het huidige onderwijs nodig heeft.
Het team van de Werenfridus bestaat uit 20 enthousiaste leerkrachten die uitstekend  onderwijs verzorgen aan uw kind. De leerlingen leren vanaf het begin om taken zelfstandig  uit te voeren, uiteraard aangepast aan de mogelijkheden van ieder kind. We leren de  kinderen om goed samen te werken, dit stimuleren we door coöperatieve werkvormen toe  te passen in ons onderwijs. De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden zodat elk kind  kan werken op zijn eigen niveau binnen de groep. Daar waar nodig wordt extra zorg  gegeven door middel van extra instructie van de leerkracht. Verder wordt er voor de  leerlingen die meer aankunnen gezocht naar voldoende uitdaging binnen de leerstof.
En … we willen talent in elke vorm meer ruimte geven!

De resultaten van uw kind worden zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied  bijgehouden in het leerlingvolgsysteem.

Vernieuwend? Vernieuwend! 
Om het taal- en spellingsniveau verder te verhogen, werken we met de methode Veilig  Leren Lezen in groep 3 en de methode Staal in de groepen 4 t/m 8.
In de groepen 1-2 wordt gewerkt met de meest recente uitgave van de methode Schatkist,  een voorbereidende methode op het gebied van taal en rekenen. Op deze manier is er een  goede doorgaande lijn gecreëerd op elk gebied.
Engels in de basisschool: jazeker! Op de Werenfridus wordt van groep 1 t/m groep 8  lesgegeven met de methode Join In. En dit levert heel veel enthousiaste reacties bij onze  leerlingen op!

De midden- en bovenbouw werkt voor het tweede jaar met een geïntegreerde methode  op het gebied van de zaakvakken, Blink. Onderzoekend leren, veel zelf ontdekken, ook hier  enthousiaste reacties van onze leerlingen.
De leerlingen zijn dit schooljaar verdeeld over acht groepen. De groepsindeling is  gebaseerd op jaargroepen en zo min mogelijk in combinatiegroepen. Wanneer het niet  anders kan, wordt er wel gekozen voor combinatiegroepen. Komend schooljaar zijn er  wederom 8 groepen.
Onze schooltijden zijn van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:15 uur tot 15:30 uur. Op de  woensdag zijn wij om 12:00 uur uit en de groepen 1 tot en met 4 zijn daarnaast ook op  vrijdagmiddag vrij.

Op de Werenfridus vinden we het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt zodat het zich  optimaal kan ontwikkelen. Mede daarom we werken met het programma De Vreedzame  School. Dit programma is erop gericht om op een goede manier met elkaar om te gaan.  (​www.devreedzameschool.nl​ ). Het waarderen en accepteren van elkaar staat hierbij  centraal. Pestgedrag wordt hierdoor niet alleen aangepakt maar voorkómen.

Ondersteuning van ons onderwijs vindt naast de inzet en vakkennis van IB-er en externen  steeds meer plaats door middel van digitale hulpmiddelen. In alle groepen wordt gewerkt  met touchscreens en in groep 1-2 ook met I-pads. In de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik  gemaakt van chromebooks.

Sinds september 2018 verzorgt Smallsteps de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse  opvang in het gebouw van de Werenfridus. Zij hebben de beschikking over een eigen  vleugel. Een welkome aanvulling als u hier gebruik van wilt maken!

Meer informatie over de school, schoolgids, infogids en allerlei activiteiten van het  afgelopen schooljaar kunt u vinden op onze website: ​www.werenfridus-wervershoof.nl

De infoavond van de Werenfridus is dit jaar op:
Maandag 3 februari, inloop met koffie/thee vanaf 19:15 uur, start programma: 19:30 uur  Aanmelden van uw kind kan op : 
Donderdag 31 januari van 13:15 uur tot 15:45 uur
(of op een ander af te spreken moment, 0228-581739)

Wij zien u graag op 3 februari!