Hierbij brengen wij u op de hoogte van het feit dat het voltallige bestuur van de Schoof te Wervershoof opstapt. Uit respect voor de vele vrijwilligers en de personeelsleden zullen wij tot einde van het seizoen onze taken uitvoeren. We hopen dat er voor die tijd een nieuw bestuur opstaat dat wij nog in zouden kunnen werken.

De redenen van deze drastische maatregel is het feit dat de Gemeente Medemblik ons bijna 4 jaar lang aan het lijntje heeft gehouden en nu uiteindelijk heeft besloten om:

  1. 30.000,- te bezuinigen en
  2. Ons elke mogelijkheid om andere inkomsten te genereren ontneemt.

Hiermee wordt een afbraak scenario in werking gezet waar wij als bestuur niet aan mee willen werken. De huidige financiële situatie is op dit moment nog positief, een nieuw bestuur heeft dus nog mogelijkheden om te schakelen.

Onderstaande brief is in december naar de raadsleden van de gemeente Wervershoof gestuurd. Hierin wordt duidelijk verwoord wat de problemen zijn. De raadsleden hebben hierop niet gereageerd.

Brief aan de raadsleden, december 2017:
De laatste periode zijn wij door vertegenwoordigers van de gemeente Medemblik geconfronteerd met verschillende voorstellen om te bezuinigen. Voorstellen die niet onderbouwd worden door een lange termijn visie noch tot stand zijn gekomen via een participatief proces waarin de gemeenschap een rol heeft gehad. Deze situatie zet veel druk op het huidige functioneren van Sociaal Cultureel Centrum de Schoof en op het bestuur van de Schoof. Hierdoor staat de toekomst van de Schoof onder steeds grotere druk. Dit kan en mag volgens ons niet de bedoeling zijn van de gemeentelijke inzet.

Een en ander is voor ons bestuur reden geweest om met het oog op de toekomst, vooralsnog niet in te stemmen met welke korting dan ook. Wij lichten dit standpunt in deze brief toe.

Ontstaansgeschiedenis
De Schoof is een stichting die zich al bijna 50 jaar bezighoudt met het sociaal cultureel werk binnen de kern Wervershoof en omstreken. Sinds de jaren 70 was de Schoof in het bezit van een eigen gebouw, van waaruit zij een belangrijke bijdrage levert aan sociale en culturele activiteiten. De programmering van de Schoof is volledig afgestemd op deze situatie binnen de gemeente Wervershoof. Kort voor de fusie met de gemeente Medemblik is door de gemeente de keus gemaakt om een nieuw gebouw te realiseren. Met een groter en toegankelijker gebouw hoopte de gemeente in de toekomst een nog grotere bijdrage te kunnen leveren aan het sociaal en cultureel belang van de samenleving. De Schoof moest daarbij afstand doen van het verouderde gebouw dat zij in eigendom had.

Gevolg: fors hogere gemeentelijk lasten
Sinds begin 2014 is de Schoof huurder van een nieuwe accommodatie. Het gevolg is dat de gemeentelijke bijdrage fors hoger is geworden door de nieuwbouw. Nieuwbouw was nadrukkelijk niet onze keus en wij hebben de gemeente Wervershoof destijds gewezen op het risico van hogere lasten en de mogelijke gevolgen daarvan. Op ons verzoek heeft de gemeente een garantstelling van 40 jaar afgegeven voor de exploitatie van het sociaal cultureel werk in Wervershoof.

Harmonisatie accommodatiebeleid
Kort na de oplevering van de nieuwbouw en de enorme inspanningen die vrijwilligers en bestuur daarbij hebben geleverd voor de inrichting, werden wij geconfronteerd met veranderingen van het accommodatiebeleid van de gemeente Medemblik. Onder de noemer harmonisatie werd de Schoof gevraagd tot een andere opzet van de organisatie te komen. Al gauw werd duidelijk dat harmonisatie in ons geval voor bezuinigen stond, waarbij de gemeente de Schoof kort op de subsidie. Hoewel in het korte termijnbeleid nog niets wijzigt voor de Schoof, zijn er in 2017 verschillende bezuinigingsvoorstellen gedaan die vergaande gevolgen hebben voor het voortbestaan van de Schoof. De kern van deze voorstellen is dat we op jaarbasis € 40.000 moeten bezuinigen. Daarnaast wil de gemeente dat de Schoof afstand doet van de sociaal cultureel werker die we in dienst hebben.

Programmering
Sinds de oprichting van de Schoof in 1968, is de missie van de Schoof om Wervershoof sociaal en cultureel leefbaar te houden. Om deze missie te realiseren zijn vandaag de dag onder begeleiding van een sociaal cultureel werker zo’n 80 vrijwilligers actief op een breed terrein (waaronder personen zonder werk of met afstand tot de arbeidsmarkt).

De Schoof huisvest een enorme variëteit aan gebruikers (zie het programmaboekje 2017-2018). Onder andere: EHBO, W.V. Samen, De Wering,           GGD, Toneelgroep, KBO, De Zonnebloem Westfries Gasthuis en de Bibliotheek. Per week komen er gemiddeld 1.000 mensen in de Schoof.

Er zijn specifieke programma’s voor jeugd- en jongerenwerk zoals: koken voor kinderen (Kokkies), knutselen, kindervakantiespelen, Springbreak, een hangplek, de stratenspeeldag en activiteiten die wij samen met de BSO houden.

Ook zijn er specifieke programma’s voor ouderen, zoals: de sjoelclub (iedere woensdag), een inloopsoos, koersbal (iedere maandag en vrijdag) en seniorengymnastiek.

Wij richten ons onder andere met de volgende onderdelen op een breed publiek: beurzen, muziekfestivals, theater, Jam Subsessions (een keer per maand), prijsklaverjassen (eenmaal per maand), tafeltennis (iedere dinsdag), stijldansen (eenmaal per maand), een repair café (tweemaal per maand) en kaarten maken (iedere donderdag)

Daarnaast ligt de focus ook op educatie en algemene vorming. Middels cursussen en workshops worden mensenkennis en vaardigheden bijgebracht: country line dansen, snoeicursussen, fotografie, paaldansen, cursussen voor mindfulness, voetreflexzonemassage, ontspanningsmassage en boekvouwkunst, maar bijvoorbeeld ook Spaanse les

Door het geheel aan welzijns- en culturele activiteiten, dragen wij bij aan de culturele vorming van inwoners en leveren we laagdrempelige WMO-gerelateerde activiteiten gericht op welzijn, eenzaamheid en verbinding en het ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie van personen met een beperking. Dit alles in de eigen leefomgeving. Kortom, de Schoof is een ontmoetingsplek voor jong en oud en zorgt voor de binding in en met het dorp.

Recente ontwikkelingen
Helaas kunnen we ons de laatste paar jaar niet meer volledig focussen op de doelen van de stichting. Sinds de gemeente heeft aangekondigd te willen harmoniseren, hebben wij menig gesprek gehad om te zoeken naar mogelijkheden die de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen kunnen opvangen of compenseren. Dit blijkt een onmogelijke opgave. Zo is een verruiming van de horeca-vergunning, om meer inkomsten te genereren, niet mogelijk. Ook het verhogen van de huur voor interne en externe gebruikers van ons pand, is geen reële optie. Sinds we de prijzen na de nieuwbouw -zeer beperkt- hebben verhoogd zijn meerdere gebruikers vertrokken, onder andere de fanfare en de schaakclub. Ook die verenigingen zijn de laatste jaren gekort in hun subsidie en op zoek gegaan naar -gratis- locaties.

Daarnaast verlangt de gemeente dat we horecaprijzen hanteren omdat we een subsidierelatie hebben. Zo’n keus leidt echter ook weer tot een averechts effect, bezoekers gaan minder consumeren en de omzet daalt. Verhoging van consumptieprijzen en zaalhuur leidt indirect tot hogere kosten van gebruikers dat onvermijdelijk doorwerkt in lagere bezoekersaantallen en het afhaken van met name een kwetsbare groep gebruikers/bezoekers. Dat leidt vervolgens weer tot hogere kosten in het sociaal domein.

Toekomstperspectief de Schoof / sociaal cultureel werk
Eenzelfde effect is volgens ons onvermijdelijk als de functie van onze sociaal cultureel werker komt te vervallen. De Schoof heeft van oudsher een sociaal cultureel werker in dienst die naast het begeleiden van activiteiten ook medeverantwoordelijk is voor de aansturing en begeleiding van vrijwilligers. Daarbij initieert zij nieuwe activiteiten die bijdragen aan onze missie. Dat deze werker onmisbaar is voor zo’n organisatie als de Schoof is gebleken uit de poging clubs te verzelfstandigen, waarbij meerdere clubs aangaven deze ondersteuning echt nodig te hebben.

Wanneer de sociaal cultureel werker wegvalt, zullen verschillende vrijwilligers de motivatie verliezen en zullen met name kwetsbare vrijwilligers stoppen. Men kan er niet van uitgaan dat vrijwilligers ineens de administratie, de planning of aansturing van een club over kunnen nemen. De kans is groot dat dit het einde betekent voor jeugd- en jongerenclubs die nu gedraaid worden door jongeren met ondersteuning van genoemde werker. Wij voorzien eenzelfde scenario voor een deel van het ouderenwerk.

Deze dreigende ontwikkeling staat haaks op de maatschappelijke tendens van vergrijzing, langer zelfstandig wonen en vereenzaming. Of zoals de gemeente dit zelf stelt (citaat accommodatiebeleid): “De gemeente heeft vanuit wettelijke kaders zoals gymonderwijs, WMO en welzijnsdoelstellingen verantwoordelijkheid voor accommodaties in de kernen. De accommodaties voorzien in de behoefte aan ontmoeting, ontspanning, zorg, onderwijs, sport, bewegen en cultuur. Dit wordt versterkt door de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van jeugdzorg en ouderen. Preventief werken voorkomt sociale problemen en hoge zorgkosten.”

Langetermijnperspectief
Uiteraard is het bestuur van SCC de Schoof bereid om in overleg met de gemeente, inwoners, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen te zoeken naar mogelijkheden. Wij sluiten hiermee aan op de ontwikkelvisie die de gemeente in haar accommodatiebeleid heeft aangegeven (citaat lange termijn versus korte termijn): “Om deze keuze gefundeerd en weloverwogen te kunnen maken is een lange termijn beleid op accommodaties en voorzieningen nodig. Het opstellen van dat beleid wordt vooraf gegaan door een heldere en gedeelde visie en ambitie op leefbaarheid en een visie op de leefbaarheid in de kernen (kernplannen of kernvisies). Het college wil daar de komende periode mee aan de slag. Daarbij steekt ze in op een participatief proces waarbij ook inwoners, besturen en kernraden worden betrokken.

Er is dus nu nog geen eenduidig beleid en leidend motief waarop de keuzes over het wel of niet steunen van accommodaties gebaseerd kan worden.”

Wij herhalen de woorden van de gemeente waarin zij stelt dat er een breed gedragen perspectief moet zijn voordat ingrijpende keuzes gemaakt worden waarmee het voortbestaan van accommodaties op het spel wordt gezet. We vragen college en raad om tussentijdse bezuinigingsinitiatieven te staken en de energie te steken in het realiseren van een heldere en gedeelde visie en ambitie op leefbaarheid en een visie op de leefbaarheid in de kernen (kernplannen of kernvisies).

Hoogachtend,
Namens het bestuur van Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Schoof
Henry van Ophem, voorzitter

Vorig artikelDorpsraad controleert snelheid van 1.500 voertuigen in en buiten het dorp
Volgend artikelActiviteitenagenda de Schoof van 14 t/m 21 november