Hierbij nodigen wij alle leden uit voor het bijwonen van onze jaarvergadering. De jaarvergadering wordt gehouden op zaterdag 29 februari 2020 aanvang 14.00 uur in het clubhuis aan Theo Koomenlaan 3 te Wervershoof.

U bent van harte welkom om mee te denken met onze vereniging. Wij hopen een goede opkomst en tot ziens

Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen 02-03-2019
  4. Jaarverslag
  5. Bestuursverkiezingen. Aftredend en herkiesbaar volgens schema: Francois Rustenburg
  6. Financieel verslag
  7. Verslag kascontrole
  8. Wat er verder ter tafel komt
  9. Rondvraag

Tot zaterdag.

Secretaris IJsclub De Noord
Ton van de Klundert 06-22873256